OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Úvod...
 

Charakteristika školy :
 

Základná umelecká škola s troma odbormi – hudobným (HO), výtvarným (VO) a tanečným (TO) prešla zložitým vývojom od podoby hudobných škôl, cez ľudové školy umenia začiatkom šesťdesiatych rokov, až do dnešnej štruktúry. Základná umelecká školy v Šahách bola založená v októbri 1958. Už svojím názvom hovorí, že poskytuje umelecké vzdelanie, ktoré realizuje v dvoch paralelných rovinách.

- vyhľadáva, stará sa a rozvíja talenty, poskytuje im prípravu na ďalšie profesné a umelecké vzdelávanie na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách s umeleckým alebo pedagogickým zameraním.

- poskytuje umelecké vzdelanie širokej populácii školopovinných detí a mládeže, ktoré prejavujú záujem, alebo ich rodičia majú záujem o umelecké vzdelanie svojich detí.

 

ZUŠ umožňuje a zabezpečuje vzdelávanie, aby získané základné vedomosti využívali tvorivo a pohotovo v praktickom živote. ZUŠ na rozdiel od ZŠ svojou špecifickou obsahovou náplňou – koncerty, výstavy, scénické projekty – motivuje rodiča k oveľa intenzívnejšej spolupráci, pretože práve charakter školy ho núti stať sa spoluúčastníkom vo výchove a vzdelávaní.

Škola má tri odbory, odbor hudobný, výtvarný a tanečný odbor.

 
 

Vedenie školy :

riaditeľka: Mgr. art. Hedviga Makovínyiová

 

Učitelia hudobného odboru :

Ján Rédli – husle - gitara vedúci PK strunových nástrojov

Mgr. Angela Michňová – vedúca hudobného odboru – spev, hlasová výchova

Viera Rédliová – vedúca PK klávesových nástrojov - klavír, korepetícia

Mgr. Eva Ondrejmišková – klavír, korepetícia

Csaba Pásztor – akordeón

Jozef Riedly – klavír, keyboard

Mgr. Gabriel Kanta – hudobná náuka, korepetícia

Alexander Szöllösy ml. – husle gitara

Mgr. art. Hedviga Makovínyiová – zobcová flauta, flauta

Martina Balážová – klavír, zborový spev, zobcová flauta , hudobná náuka

Bc. Stella Bartman – flauta

Mgr. art. Dianis Dóra - gitara

Marián Kováčik - korepetícia

 

Učiteľka výtvarného odboru

Mgr. Lívia Czibulyová

 
 

Učiteľ tanečného odboru

Ľuboš Tóth